سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیمحمد رنجبر – گروه هوش مصنوعی _ مرکز تحقیقات نیرو
علیرضا شیرانی – گروه هوش مصنوعی _ مرکز تحقیقات نیرو
هیوا لهونیان – گروه هوش مصنوعی _ مرکز تحقیقات نیرو

چکیده:

استفاده از عناصر نیمه هادی در کنترل بارهای غیرخطی صنعتی سبب تولید هارمونیک های زیادی در شبکه های قدرت می گردد . وجود این هارمونیک ها در سیستم قدرت سبب پدید آمدن اختلالاتی در عملکرد شبکه های قدرت شده و ممکن است سبب اشتباه در عملکرد رله های حفاظتی و یاگرمای بیش از حد بانک های خازنی گردند . مجموعه این مسایل لزوم آنالیز و پیشگویی هارمونیکها و به ت بع آن ا خذ تدابیر لازم در جهت کاهش آن را اجتناب ناپذیر می سازد . پیچیدگی رفتار بارهای بزرگ سبب شده که روشهای مرسوم، قادر به پیشگویی دقیق هارمونیکها در ا ین بارها نبوده و لزوم توجه به روشهای دیگر را ایجاب نماید . در این مقاله از شبکه های عصبی که کارایی مناسبی در یافتن رابطه ب ین ورودی ها و خروجی های یک سیستم نامشخص را داراست استفاده شده، هارمونیکهای ولتاژ پیشگویی گردیده است . نتایج بدست آمده نیز موید این ن ظر است که این روش دارای پراکندگی خطای بمراتب کوچکتری نسبت به سایر ورش های پیشگویی می باشد .