سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

منیره بیابانکی – دانشجوی سابق کارشناسی ارشدآبیاری و زهکشی گروه مهندسی آب دانشگاه صنعت
سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

برای برآورد جریان کم در محل هایی که اندازه گیری صورت نمی گیرد تحلیل منطقه ای استفاده می شود. استفاده از روش های جدید در تحلیل منطقه ای جریان کم که دارای دقت مناسبی می باشند، به پیش بینی مناسب تر جریان کم در دوره های زمانی مختلف و در نتیجه بهبود شرایط زیست محیطی می انجامد. در این تحقیق پس از بررسی همگنی منطقه، تحلیل منطقه ای جریان کم در حوضه آبریز کرخه با توجه به خصوصیات هیدرولوژیک حوضه و با استفاده از روش هیبرید و شبکه های عصبی مصنوعی انجام شده و نتایج حاصل از مدل های مناسب به دست آمده توسط این دو روش با تحلیل نقطه ای جریان کم مقایسه شده اند. نتایج نشان دادند که مدل های به دست آمده توسط شبکه عصبی برای دوره های برگشت ۵۰،۲۵،۲۰،۱۰،۶ و ۱۰۰ سال به ترتیب دارای خطای نسبی ۲۴/۰۲،۵/۴۹،۳/۱،۱/۹۶،۱/۱۲ و ۶۳/۲۴ درصد و جذر میانگین مربعات خطای ۱/۵۹،۰/۶۲،۱/۳۳،۰/۶۵،۱/۷۸ و ۱/۹۹ می باشد که نسبت به روش هیبرید دارای دقت مناسب تری می باشند.