سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور، امور مهندسی منابع آب شرکت مشانیر
عباس افشار – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

شبیه سازی سیستم آبهای زیر زمینی به دلیل پیچیدگی های موجود در طبیعت این سیستمها به مراتب از آبهای سطحی است. این وضعیت بخصوص در مورد بهینه سازی این سیستمها نمود بیشتری می یابد. با توجه به گستردگی آبخوانها، برای تولید ضرایب پاسخ واحد با اسفتاده از مدلهای شبیه سازی، لازم است زمان زیادی صرف کالیبراسیون مدل و تولید ضرایب پاسخ گردد. در این مقاله روشی جهت کاهش زمان محاسبه و تولید این ضرایب بر مبنای شبکه های عصبی مصنوعی ارائه شده است. جهت آموزش شبکه های عصبی مورد بررسی، ترکیبات مختلفی از مختصات مکانی چاه پمپاژ، فاصله چاه پمپاژ و چاه مشاهداتی ، و هدایت هیدرولیکی چاه پمپاژ در نظر گرفته شده وملاحظه گردید که تنها با استفاده از مختصات مکانی چاههای پمپاژ می توان ضرایب پاسخ را با دقت کافی تولید نمود. جهت مقایسه و ارزیابی نتایج دراین مطالعه از یک آبخوان فرضی استفاده شده است وضرایب پاسخ آن به سه روش تولید و با هم مقایسه شده اند: روش معمول استفادهمکرر از یک مدل شبیه سازی ، استفاده از یک مدل رگرسیونی چندگانه، و شبکه های عصبی مصنوعی . نتایج حاصل از حاکی از دقت بالای روش شبکه های عصبی مصنوعی و عملکرد ضعیف روش رگرسیونی در تولید ضرایبپاسخ آبخوان برای مجموعه ای ثابت از داده های موجود می باشد.