سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد اقدسی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
مهران هنرمندیان – مرکز تحقیقات مجتمع فولاد مبارکه
جاوید آزمون – پژوهشگرهمکار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این مقاله چگونگی و نتایج بکارگیر ی شبیه ساز ی برای تعیین حوزه عمل یات و تخـص یص بهینـه جرثق یـ ل هـا در انبار هـا ی کلاف های اسید شوئی شده که درانتهای خطوط اسید شوئی مجتمع فولاد مبارکه قرار دارند، مـورد توجـه قرارگرقتـه اسـت . مدلسازی شب یه سـاز ی و ان یمیـ شن دو קֱ بعـد ی ورود کلافهـا از خـط شـماره ۱ و خـط شـماره ۲ اسـید شـوئ ی بـه انبارهـا ی
اســید شــوئی و قــرار گــرفتن درآنجــا و ســپس خــروج آنهــا از انبــار بــه ســو ی نقــاط مــصر ف، بــا اســتفاده ازبرنامــه نرم افزاری Visual SLAM & AweSim انجام شد . دراین روش، چهار سناریوبرای شبیه سازی و مشاهده نتـایج تعر یـ ف شد، بطوریکه محدوده عمل یاتی جرثق یل ها ی ۲ و ۳ در هر یک از سنار یوها به شکل ی متفـاوت از یکـد یگر تعر یـ ف گردیـ د . نتـا یج
حاصل از اجرای سناریوهای اول تا چهارم نشان داد که هرچه محدوده کار ی و شرح وظائف جرثقیل ۳ افـزا یش یابـد، م یـ زان استفاده از جرثقیل های ۲ و ۳ به یکدیگر نزدیکتر می گردد . در سناریوی چهارم میزان استفاده از جرثقیل های ۲ و ۳ به ترتیب برابر %۸۴ و %۸۷ بدست آمد و سنار یوی چهارم به عنوان سنار یوی برتر انتخاب گرد ید . با توجه به مطالـب فـوق، عـلاوه بـر
معلوم شدن محل توقف و عمل یات جرثقیل ها ، تعادل در م یزان استفاده از جرثق یل ها ن یز حاصـل گرد یـ د . نتـا یج بدسـت آمـده ازاین بررس ی، موجب ارائه پ یش نهاداتی جهت بکارگیری بهتر جرثقیل شماره ۲ و ۳ در عملیات حمل و نقل کلاف هـا و قطعـ ی شدن طرح چیدمان کلاف های اسید شوئی شده در انبارهاو اعمال آن در سیستم MIS مجتمع فولاد مبارکه گردیده است .