سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن سید آقایی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
ریحانه قهرمانی – کارشناس حمل و نقل ریلی

چکیده:

نمای بیرونی قطارهای مسافری از جمله موارد حائز اهمیت از نظر مسافران می باش د. اهمیت این فاکتور بدان جهت بیشتر می گردد که در پژوهش های میدانی نظر سنجی میزان قابل توجه نارضایتی در این فاکتور نسبت به سایر خدمات ارائه شده مشاهده می گرد د. با توجه به تاثیری که کیفیت ظاهری قطار در شکل گیری ذهنیت مسافران از خدمات شرکت رجاء در بدو ورود قطار ایجاد خواهد نمود این پروژه سعی دارد تا با بررسی فرآیندشستشوی روزانه واگن ها بوسیله دستگاه ترن واش، و با استفاده از رویکرد شش سیگما و متدلوژیDMAICبه حلاین مشکل کمک نماید.
این متدلوژی شامل ۵ فاز تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل ، بهبود و کنترل می باشد که در هر فاز سعی شده تا با استفاده از ابزار مناسب، مساله را بررسی نموده و در نهایت راهکار مناسب ارائه گردد. لازم به ذکر است که چون فرآیند شستشوی واگن ها بوسیله ی ترن واش وجود داشته و هدف ما افزایش سطح سیگمای این فرآیند می باشد ، از متدلوژیDMAICاستفاده گردیده است.
این پروژه تا فاز بهبود انجام شده و انتظار می رود با اجرای راهکارهایی که در پروژه آمده است بخش قابل توجهی از هزینه های مرتبط با جرم گیری قطارها، اعم از هزینه های نیروی انسانی مورد نیاز، مواد اولیه و هزینه های مرتبط با استهلاک واگن ها ( از بین رفتن رنگ بدنه آن ها) حذف گرد د. همچنین هزینه های دوباره کاری مانند شستشوی واگن ها به صورت دستی روی سکو بوسیله ی پیمانکار راهبری کاهش یابد. به علاوه رضایت مندی مشتریان به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت که این مورد نیز منجر به افزایش سود آوری شرکت می گردد.