سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا حسینی آرا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شه
مهرداد پورسینا – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد
حسن خادمی زاده – استادیار، گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

تعیین تعداد مراحل و طراحی قالبهای پیش فرم از دیرباز یکی از مشکلات طراحان در فرآیند آهنگری بوده است. معمولا هرچه قطعه سنگینتر و شکل آن پیچیده تر باشد نیاز به قالبهای پیش فرم ضروری تر میباشد. یکی از معیارهایی که میتوان توسط آن تعداد مراحل و شکل قالبهای پیشفرم را تعیین نمود، معیار پیچیدگی شکل است. دراین مقاله معیارهای پیچیدگی شکل تترین و توموف مورد بررسی قرار میگیرد. با حل همزمان یک مثال توسط این دو معیار تعداد مراحل برای تولید این قطعه در فرآیند آهنگری تعیین میگردد. صحت نتایج حاصل با شبیه سازی توسط نرم افزار MSC.SUPERFORGE تایید میگردد.