سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رقیمی – گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهروز اسپندیار – گروه زمین شناسی ، دانشگاه کرتین ، استرالیا غربی

چکیده:

مطالعات اخیر آزمایشگاهی ، صحرایی و سنجش از دور بیانگر کاربرد وسیعی از اطلاعات انعکاسی نور مرئیموج کوتاه مادون قرمزnm ) 400-2500 ) در شناسایی کان یهای سطحی مواد زاید معدنی، تحت تأثیر تراوشهای طبیعی اسیدیو ارزیابی اثرات این مواد زاید بر روی سیستم های آبشناسی و زیستی است. مطالعه تغییرات ریخت شناسی و کانی شناسی در مناطق متأثر از تراوش های طبیعی شور اسیدی بیانگر تغییرات فصلی در کانی شناسی سطحی است که بازتابی از عملکرد سولفیدی شدن و فرآیندهای هوازدگی اکسایشی سولفیدها است. در طی فصل مرطوب، بخش سطحی
و نزدیک به سطح مناطق پوشیده از آب و باتلاقی با حضور فراوان مواد سولفیدی سیاه رنگ (پیریت)، پوسته های نمکی به صورت فرعی و مقادیرکم اهمیتی از اکسیدها و اکسی هیدروکسیدها مشخص می شود آهن و گوگرد خارج شده از تراو شها، در فرآیندهای سولفیدی شدن مؤثر در شرایط احیایی در مناطق پوشیده از آب مشارکت م یکند. در طول فصل خشک، کانی شناسی سطحی منطقه تراوش طبیعی با حضور نمکها (هالیت)، سولفاتها (ژیپس و باریت) و به ویژه رسوبات ژلی و پوست ههای اکسی هیدرواکسیدهای آهن (فری هیدریت، گوتیت و شورتمانیت) مشخص میشود. در طول
تابستان، خشک شدن تدریجی مناطقی که قبلا توسط آب پوشیده بوده به هوازدگی اکسایشی سولفیدها کمک م یکند وهمراه با اکسایش سریعFe + 2 خارج شده از تراو شهای کمی که هنوز باقی مانده است، باعث تشکیل اکسیهیدرواکسید و تولید اسید م یگردد. طیف انعکاسی مرئیمادون قرمز نزدیک (VNIR) از کان یهای سطحی مناطقتحت تأثیر قرار نگرفته، پوسته شده نمکی و تراوش طبیعی اسیدی، به دلیل جذب نوارهای اکسیدی و هیدروکسیدهایآهن، اختلاف طیفی مشخصی را در محدودهVNIR نشان م یدهد. اختلاف طیفی م یتواند از طریق سنجش از دور فرا طیفی و چند طیفی در تهیه نقش ههای ناحی های تراو شهای طبیعی اسیدی، خاکهای اسید سولفاته و خاکهای اسیدی معادن مورد استفاده قرار گیرد.