سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی رضا محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتع داری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عادل سپهری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجید جعفری مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سیاوش سلیمیان ریزی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

سنجش از دور علم و هنر به دست آوردن اطلاعات دربـاره یـک شـئی، منطقـه، یـا یـک پدیـده از طریـق تجزیـه و تحلیـل داده های حاصل از ابز اری است که در تماس فیزیکی با شئی ، منطقه و یا پدیده تحت بررسی نباشد . الگوهای مکانی موجود در تصاویر دورسنجی شده به صورت متغیر های جغرافیایی مانند آب، صـخره، خـاک ، گیاهـان و … تعبیـر مـی شـود . امـروزه استفاده از اطلاعات ماهواره ای و تکنولـوژی سـنجش از دور بـه عنـوان ابـ زاری کارآمـ د در اکثـر کـشورهای جهـان جهـت بررسی، شناسایی و مدیریت منابع زمینـی و در کـشاورزی دقیـق بـه صـورت گـسترده مطـرح اسـت . از جملـه مـواردی کـه اطلاعات ماهواره ای می تواند به عنوان ت أمین کننده نیازهای اطلاعاتی پایه و به هنگام برای استفاده در برنامه ریزی هـای منـابع زمینی مورد توجه قرار گیرد، تهیه نقشه های کاربری اراضی ) ) landuse ، پوشـش گیـاهی، تـشخیص میـزان آلـودگی آب ، برآورد اراضی آبیاری، تعیین برخی از شاخص های بیولوژیک، و بـ ه ویـژه بـرآورد سـطح زیـر کـشت محـصو لات عمـده کشاورزی است . که با انجام کارهای میدانی کم تر و تلفیق اطلاعات ماهواره ای نتایج قابل قبول حاصل مـی شـود . هم چنین با استفاده از تفسیر عکس های هوایی می توان نوع اطلاعات برای مـدیریت محـ صول در مراحـل مختلـف کاشـت ، داشـت و برداشت را به دست آورد