سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه بهروزمند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
فرشاد الماس گنج – استادیار گروه بیوالکتریک دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیر کب

چکیده:

فرکانس گام ، یا فرکانس نوسانات پایه ای سیگنال صوتی، یکی از بنیادی ترین مشخصه هایی است که در تشخیص و ارزیابیمیزان آسیب دیدگی دستگاه تولید گفتار انسان بویژه حنجره تحت بررسی قرار م ی گیرد. از آنجاکه عملکرد نامنظم حنجرهدر اثر عو امل مختلف بیماری تعیین دقیق فرکانس گام را دشوار می سازد، بدین جهت پیاد ه سازی روشی که بتواند باحداقل خطای ممکن به تخمین این فرکانس برای یک واکه مشخص بپردازد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در اینمقاله به ارائه روشی مبتنی بر اعمال عملگر غیرخطی انرژی تیگر برسیگنال بازسازی شده حنجره به منظور تخمین هرچهدقیق تر فرکانس گام سیگنالهای صوتی مبتلا به ناهنجاری های متنوع گفتاری و همچنین مقایسه آن با برخی از روشهایرایج پیشین پرداخته ایم. بررسی انجام شده برتری روش فوق الذکر را نسبت به روشهای قدیمی تر به اثبات می رساند.