سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کاظم طرفی – مدیریت فنی و مهندسی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق
آرش محجوبی – مدیریت فنی و مهندسی طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق

چکیده:

اصولاً زمانی که طراحی مورد مطالعه قرار می گیرد به علت وسیع بودن منطقه و عدم تماس فیز یکی به آنها مطالعات بر اساس نقشه های موجود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشه های اجرایی تهیه می گردد که این امر موجب میشود در زمان اجرا با مشکل مواجه شویم و بناچار در زمان اجرا بسته به تغییرات صورت گرفته در محدودهء طرح ، طراحی ها تغییر نماید که موجب افز ایش هزینه های اجزائی می گردد . لذا بکار گیری تصاویر ماهواره ای به دلیل دارا بودن اطلاعات و داده های فراواوان در گزینه های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و به صورت یک سند معتبر برای همیشه باقی می ماند و می توان در هر زمان از آنها برای مطالعه تغییرات پدیده ه ای سطح زمین بهرمند گردید . در این مقاله به چگونگی استفاده از تصاویر ماهواره ای و امکانات نرم افزار KEYHOLE برای شناسایی و تفسیر هرچه بهتر عوارض و پدیده های طبیعی و مصتوعی و اندازه گیری هندسی آنها در زمان کوتاه و با هزینه کمتر ، تلقیق نقشه های موجود پروژه با تصاویر ماهوارهای ، کنترل نقشه های سیمای شبکه آبیاری و زهکشی با وضع موجود و همچنین مدیریت و بهره برداری ازاراضی کشاورزی پرداخته خواهد شد.