سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
تعداد صفحات: ۳
نویسنده(ها):
سهیلا مهدی نژاد تبریز – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته گیاهان زینتی، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
زهره جبارزاده – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

چکیده:
نانو نقره با طیف گسترده ای از فعالیت ضد میکروبی، بیماری های گیاهی را کاهش می دهد. در این آزمایش ریز نمونه ها در محلول های نانونقره با غلظت های 0، 25، 50، 75 و 100 میلی گرم در لیتر نانو نقره به مدت های 30، 60، 120 و 180 دقیقه غوطه ور و مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش غلظت های 25 و 50 میلی گرم در لیتر به مدت 30 دقیقه بهترین تیمار برای زنده مانی نمونه بودند و درصد آلودگی از 95 درصد به صفر درصد در تمام تیمارها در مقایسه با شاهد رسید. درغلظتهای زیاد نانو نقره سوختگی در ریزنمونه ها دیده شد و در غلظت 100 میلی گرم در لیتر در تمام تیمارهای زمانی سوختگی کامل مشاهده گردید. در این پژوهش هیچ گونه آلودگی قارچی با تیمار نانو نقره مشاهده نشد.