سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زرین تاج علی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
محمدحسین مهدیان – عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی
ابراهیم پذیرا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مجید حیدری زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

کاربرد روش کریجینگ هنگامی که تعداد اطلاعات اندازه گیری شده کم باشد و یا به هر دلیلی غیر دقیق باشد، محدود می گردد . برای رفع این محدودیت می توان از روش فازی کریجینگ استفاده
نمود . در این تحقیق به منظور کاهش خطای برآورد شاخص فرسایندگی باران به منظور تهیهنقشه فرسایندگی باران از روش فازی کریجینگ استفاده شده است . بدین منظور مقادیر شاخص فرسایندگی باران در ۱۹ ایستگاه مجهز به باران نگار به عنوان اعداد دقیق و مقادیر شاخص EI 30 برآورد شده با استفاده از رابطه رگرسیونی در ۱۲۱ ایستگاه باران سنجی به صورت اعداد فازی در نظر گرفته شده است . و با استفاده از نرم افزار FUZZEK نقشه فرسایندگی باران تهیه شده است . بر اساس نقشه بدست آمده، کمترین و بیشترین مقدار شاخص EI 30 به ترتیب برابر با با ۷ و ۲۳۴ مگا ژول – میلی متر در هکتار در ساعت در سال است . میانگین شاخص فرسایندگی باران در حوزه دریاچه نمک برابر با ۷۶ مگا ژول میلی متر در هکتار در ساعت در سال بدست آمده است . همچنین در این مقاله به مفاهیم اولیه تئوری فازی و نحوه محاسبه نیم تغیرنمای فازی و روابط فازی کریجینگ اشاره شده است .