سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا محمدی – گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حجت ا… رنجبر – گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

منطقه ورزقان در کمربند اتشفشانی-رسوبی ارومیه دختر قرار دارد که کانسار مس سونگون در این ناحیه از اهمیت اقتصادی ویژه یی برخوردار می باشد. کانی سازی مس و مولیبدن-خصوصاً از نوع پورفیری- در مناطق مختلف این کمربند تاکنون مورد اکتشاف قرار گرفته است. با توجه به این نکته که کانی سازی مس پورفیری همراه با شکستگیهای زیاد در سنگهای همبر و توده های نفوذی ست. فاکتور خط وارگی می تواند به عنوان یک ابزار اکتشافی ارزان در مرحله پی جویی در این کمربند آتشفشانی-رسوبی استفاده شود. در این مقاله با استفاده از روش آنالیز خطوارگی عکس، خطواره های استخراج شده از تصاویر ماهواره لندست آنالیز شده اند. مقایسه ی فاکتور خطوارگی منطقه ورزقان با مناطق کانساردار و دگرسان شده محدوده های سنگهای آذرین دوران سوم نشان داده است که ارتباط نزدیکی بین این فاکتور و کانی سازی در منطقه وجود دارد و بر این اساس مناطق امید بخش دیگری نیز معرفی شده اند.