سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شورا متعبد – دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران
محمدجواد فیض الهی – دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شریف، تهران

چکیده:

با وجود اینکه مطالعات و فعالیتهای زیادی، اخیراً در زمینه مدیریت زنجیره تأمین انجام شده است و سازمان- های زیادی با استفاده از روشهای مختلف و پیشرفته به سازماندهی زنجیره تأمین خود پرداختهاند، کارایی زنجیره تأمین این سازمانها معمولاً قابل قبول نیست. به منظور انتخاب سیستم مناسب جهت انتقال مواد و برنامهریزی تولید که از سویی یک تصمیمگیری استراتژیک بوده و از طرف دیگر به کلیه فعالیتهای ما در زنجیره تامین جهت میدهد، ملاحظه و در نظر گرفتن عوامل زیادی لازم است .مهمترین اینن انتخابها، انتخاب مابین سیستم کششی، فشاری و مختلط است. عوامل تاثیرگذار بر این سیستمها ممکن است برای سازمانهای مختلف متفاوت بوده یا دارای اثرات مختلف باشند. ضمنا ممکن است این عوامل از هم مستقل نبوده و بر هم تاثیر بگذارند با توجه به این موارد ارائه یک روش کلی که کلیه این عوامل را پوشش دهند ضروری به نظر میرسد. در این مقاله ما سعی کردهایم با استفاده از روش فرایند تحلیل شبکهای روشی ارائه کنیم که درعین رویکرد کلیگرا قابل سازگاری با شرایط هر سازمان باشد. علاوه بر این دقت و توانایی این روش بالا بوده و توانایی پردازش تمام عوامل اعم از مستقل و غیر مستقل را داراست.