مقاله کاربرد فرايند اکسيداسيون فتوشيميايي با پرسولفات پتاسيم و نور خورشيد در حذف رنگ راکتيو آبي ۱۹ از محيط هاي آبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و محيط زيست از صفحه ۱۶۵ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: کاربرد فرايند اکسيداسيون فتوشيميايي با پرسولفات پتاسيم و نور خورشيد در حذف رنگ راکتيو آبي ۱۹ از محيط هاي آبي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکسيداسيون فتوشيميايي
مقاله پرسولفات پتاسيم
مقاله نور خورشيد
مقاله رنگ راکتيوآبي ۱۹
مقاله محيط هاي آبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قانعيان محمدتقي
جناب آقای / سرکار خانم: احرام پوش محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: غني زاده قادر
جناب آقای / سرکار خانم: دهواري محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: ابوترابي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جاسمي زاد طاهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رنگ ها، تركيبات آلي با ساختار پيچيده هستند كه به دليل سميت، سرطان زايي و عدم قابليت تجزيه بيولوژيک يکي از مهم ترين آلاينده هاي زيست محيطي محسوب مي شوند. هدف اين مطالعه بررسي امکان سنجي استفاده از پرسولفات پتاسيم در حضور نور خورشيد جهت حذف رنگ راكتيو آبي ۱۹ محيط هاي آبي بوده است.
روش بررسي: اين مطالعه در مقياس آزمايشگاهي و به صورت ناپيوسته با استفاده از راكتورهايي با حجم ۲۰۰ ميلي ليتر انجام گرفت. در اين تحقيق اثر pH، غلظت پرسولفات پتاسيم، غلظت اوليه رنگ و زمان واکنش فتوشيميايي بر حذف رنگ راكتيو آبي ۱۹ بررسي شد. براي تهيه غلظت هاي اوليه مختلف فاضلاب جرم هاي متفاوتي از پودر خشك رنگ مورد نظر در آب شهر حل شد. راكتورها درمحدوده زماني ساعات ۱۱ صبح تا ۱۴ عصر در معرض تماس نور طبيعي خورشيد قرارگرفتند. طول موج حداکثر جذب رنگ مورد نظر(lmax)  با استفاده از اسپکتروفتومتر (Unico 2100) تعيين و غلظت رنگ در نمونه هاي مورد آزمايش با استفاده از منحني استاندارد تهيه شده در معادله بهترين خط برازش آن اندازه گيري شد.
يافته ها: بر اساس آناليز طيف جذبي، lmax رنگ مورد نظر ۵۹۲ نانومتر تعيين شد. متوسط شدت پرتو ماوراي بنفش ساطع شده از خورشيد معادل ۵۴٫۶ ميكرو وات بر سانتي مربع تعيين گرديد. نتايج نشان داد كه پرسولفات پتاسيم به صورت مجزا با زمان تماس ۳ ساعت مي تواند ۳۸٫۲ درصد رنگ مورد نظر را حذف نموده و با كاهش pH راندمان حذف رنگ افزايش مي يابد. بر اساس اين نتايج ميزان راندمان حذف رنگ براي زمان تماس ۳ساعت و ۴ pH،۶  و ۸ به ترتيب ۹۸٫۲، ۸۸٫۵ و ۷۸٫۵ درصد تعيين شد. بررسي اثر غلظت پرسولفات پتاسيم در حذف رنگ نيز نشان داد كه با افزايش غلظت پرسولفات پتاسيم راندمان حذف افزايش يافته و ميزان حذف طي زمان ۳ ساعت و غلظت  1تا ۵ ميلي مول در ليتر به ترتيب ۷۵، ۸۶ ، ۹۲، ۹۵ و ۹۸٫۲ درصد است. واكنش حذف رنگ راكتيو آبي ۱۹ با اين فرايند يك واكنش درجه يك مي باشدكه ثابت سرعت آن معادل ۰٫۰۱min-1 است.
نتيجه گيري: با توجه به مشكلات بهره برداري فرايندهاي فتوكاتالسيتي غير همگن در جداسازي عوامل فتوكاتاليست، هزينه بهره برداري و نگه داري سيستم هاي فتوكاتاليستي با منبع نور مصنوعي، استفاده از فرايند فتوكاتاليستي همگن با پرسولفات پتاسيم و نور طبيعي خورشيد مي تواند به عنوان يک گزينه جهت حذف رنگ از فاضلاب هاي صنايع نساجي مورد توجه قرار گيرد.