سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمد شریفی مقدم – کارشناس ارشد ترویج وآموزش کشاورزی و هماهنگ کننده ملی پروژه IPM/FFS در ایرا
لیلا دلاوری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و کارشن

چکیده:

در فرایند توسعه پایدارمحصول ، همواره یکی از مسایل اصلی،تحلیل اقتصادی مربوط به کاربرد و انتقال تکنولوژی ، حفاظت و بهره وری در سطح جوامع محلی و بهره برداران بوده است . این مسئله به خصوص بعد از انقلاب سبز و پدید ار شدن تکنولوژی و صنعت در بخش نمود بیشتری پیدا کرد ه است . نکته اساسی که همواره مطرح بوده این است که نتایج بسیاری از تحقیات و تکنولوژی ها،به علت عدم تطبیق با شرایط اقتصادی ،اجتماعی و اکو لوژیکی منطقه ای ، توسط بهره برداران در سطوح عملیات یعنی مزارع و جوامع محلی به کار گرفته نمی شود
در این مقاله سعی شده با استناد به نتایج طرح پژوهش مزرعه ای با عنوان توانمند سازی بهره برداران در مدیریت کشت بوم برنج با شیوه مدرسه در مزرعه دررستم آباد استان گیلان که درسالهای ۸۵-۸۲ در چارچوب برنامه های تسهیلات جهانی محیط زیست ) (UNDP/GEF/SGP توسط موسسه توسعه روستای سبز (IGRA) و با مشارکت تشکل محلی رستم آباد صورت گرفته است به بررسی و ارایه نتایج اثر بخشی مدیریت کشت بوم زراعی در توسعه پایدار و بهره وری اقتصاد تولید از طریق کاهش هزینه ها ،افزایش در آمد و بهینه کردن کاربرد تکنولوژی با مشارکت بهره برداران در سطح جوامع محلی بپردازد .
ساختار اجرایی شامل سه مرحله کلی است :
الف – تجزیه و تحلیل اگرو اکوسیستم تولید(AESA) ب – پیاد ه سازی تحقیقات مشارکتی مزرعه ای (FPR )؛ج – توسعه مشارکتی تکنولوژی( PTD )
که نتایج بدست آمده از آن عبارتند از :
کاهش تا ۶۰ در صد کودهای شیمیایی از طریق کاربرد کمپوست و مواد آلی؛ بهبود کیفیت و سلامت گیاه؛ افزایش درآمد تا ۶۰ درصد در واحد هکتار؛ توانمند شدن کشاورزان در بکارگیری تکنولوژی های جدید؛ حذف سموم علفکش؛ بهبود کیفیت و سلامت گیاه ووصل شدن ایران به برنامه امنیت و سلامت غذای سازمان ملل از طریق پروژه RIPM