سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
مهرداد مراد نژاد – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خزر

چکیده:
اشیا بسته به فاصلهشان با چشم یا دوربین به صورتها و جزییات متفاوتی دیده میشوند. در مسایلی که با تشخیص اشیا و صحنه سر و کاردارد میبای ست الگوریتمی به کار گرفته شود تا ن سبت به ارتفاع و فا صله و در نتیجه مقیاس ح ساس نبا شد. ا ستفاده از هرم تصاویر و سایرروشهای چندمقیاسی برای این منظور مناسب نخواهند بود زیرا در این شیوه تصویر با استفاده از نمونهبرداری به سرعت هموار میشود و بههمین دلیل لبهای که در مقیاس بزرگ به دستتت میآید با تعداد زیادی از پیکسلها در مقیاس کوچک معادل خواهد شد و بنابراین تعیین مکان و موقعیت لبه با خطای نسبتا قابل توجهی مواجه خواهد شد. بنابراین جمت کاهش حجم پردازش با کاهش جزئیات غیرضروری و بعضتاا مخرا از یک فرو و جنبه چندمقیاستی بودن اف عات بصری محیط ازطرف دیگران استفاده از فضای مقیاس یکی از راه حلهای مورد توجه در الگوریتمهای تشخیص اشیا و صحنه میباشد