سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

منوچهر وثوقی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی
پریوش مصلحی مصلح آبادی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

استفاده از فرایندهای غشایی در سالهای اخیر در زمینه تصفیه فاصلابها گسترش زیادی پیدا کرده است . یکی از این فرایندها فرایند بیوراکتور غشاییMBRاست که براحتی برای انواع فاضلابها قابل کاربرد بوده و راندمان خوبی در حذف انواع آلودگیها دارن د. در این تحقی ق قابلیت کاربرد فرایندMBRدر فاضلابهای نفتی مورد بررسیقرار گرفته است و از یک غشا میکرو فیلتراسیون لوله ای برای جداسازی و برگشت دادن بیوماس، مواد جامد سوسپانسه و ملکول های سنگین خروجی از بیوراکتور استفاده شده اس ت. نتایج نشان دادند که راندمان حذف بردرصد تغییر می کند و غلظت – حسب شر ایط بین۹۳-۹۷ MLSS در بیوراکتور نیز بتدریج تا g/lit 16/2افزایشیافته است.