سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

جمشید عینالی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهش
محسن آقایاری – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

عدم توجه کافی به داده های جغرافیایی و مکانی – قضایی، بعنوان حلقه مفقوده در بخش بازرگانی بویژه فعالیت های بازاریابی کشور بشمار می آید، بررسی تجارت کشورهای موفق جهان نشان می دهد که داده ها و زیر ساخت داده های فضایی به عنوان یک عامل حیاتی در زمینه تولید دانش مورد توجه قرار گرفته و این دانش در توسعه همه جانبه ویژه توسعه فعالیتهای بازرگانی، بکار گرفته شده است. این موضوع با در نظر گرفتن اهمیت داده های جغرافیایی و نقش آن در تامین اطلاعات مورد نیاز ICT بویژه در بخش بازرگانی، و فعالیت های بازاریابی در سطوح محلی، و ملی منطقه ای و بین المللی اهمیت زیادی دارد. ولی در کشور ما در این زمینه اقدام جامعی صورت نگرفته و یا ناکافی می باشد، هدف اصلی دراین مطالعه بررسی امکان بکارگیری داد ه های جغرافیایی و زیر ساخت داده های قضایی در بخش بازرگانی، بویژه در فعالیت های بازاریابی می باشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که بیشتر کشورها در زمینه بازرگانی به کارگیری ICT , SDI, GIT, … توانسته اند به بهبود بازاریابی و به تبع آن توسعه صادرات، کمک فراوانی بنماید. ما در این مطالعه به بررسی فناوری اطلاعات جغرافیایی و SDI و توانایی آنها در ارائه پاسخ به مسائل مطرح شده در بازاریابی می پردازیم، و مدل ارائه شده نیز با توجه به وضعیت بخش بازرگانی ایران بکار گیری این داده ها را امکانپذیر می نماید.