مقاله کاربرد فنون MADM فازي جهت اولويت بندي محصولات توليدي کارخانه چيني مقصود مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۱۷۹ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: کاربرد فنون MADM فازي جهت اولويت بندي محصولات توليدي کارخانه چيني مقصود مشهد
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري چندمعياره (MCDM)
مقاله تخصيص خطي (LA)
مقاله تصميم گيري چندشاخصه (MADM)؛ ELECTRE؛ TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي پورحسين آباد صفورا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منابع در دسترس سازمان ها محدود است، متاسفانه اغلب شرکت ها و موسسات به دليل فقدان اولويت بندي مناسب در شاخصه ها و معيارها، قادر به تعيين ترتيب درست محصولات جهت تخصيص منابع نمي باشند و در پي آن بسياري از منابع موجود خود را از دست مي دهند. در دنياي امروز اغلب مسايلي که براي تصميم گيري به مديران عرضه مي شود و حتي مسايل روزمره هر يک از ما داراي ابعاد متنوعي است و با چند معيار فرموله مي شود. در اين مقاله پس از جمع آوري داده ها و اطلاعات توسط مصاحبه ابتدا با استفاده از تجزيه و تحليل هاي مبتني بر فنون MADM  فازي ماتريس تصميم را تشکيل داده و سپس با استفاده از دو روش TOPSIS و ELECTRE، به صورت فازي محصولات کارخانه چيني مقصود مشهد جهت اولويت بندي و رتبه بندي تحليل شده اند. با مشاهده نتايج روش هاي ادغام و تخصيص خطي و همچنين نتايج روش TOPSIS و ELECTRE به اين نتيجه رسيديم که براي شرکت مورد بررسي، از بين اين دو روش نتايج روش ELECTRE با نتايج روش هاي ادغام يکي بوده و تفاوتي ندارند. از اين رو روش ELECTRE بهتر از روش TOPSIS عمل کرده و نتايج قابل قبول تري ارايه مي دهد.