سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد فروغی – عضو هیأت علمی دانشگاه یزد

چکیده:

در استحکا م بخشی ساختما نهای با مصالح بنائی غیر مسلح در کشور، اغلب به ساختما نهایی برخورد مینمائیمکه حتی فاقد شناژ افقی تحتانی میباشند. برای اصلاح رفتار لرزه ای سیستم، نیاز به کلاف بندی مجموعة ساختمان و از جمله شناژبندی افقی در تراز زیر دیوارها می باشد. از طرفی دیگر دیوار در وضعیت موجود تحت بار بوده، خالی کردن کل زیر دیوار برای احداث شناژ عملی غیر ممکن و خالی کردن موضعی زیر دیوارها و اجرای تدریجی شناژ تحتانی را هکاری پذیرفته ولی مشکل و پرهزینه بوده، ملاحظات ایمنی خاصی را میطلبد. در سا لهای اخیر، نگارنده روشی را تحت عنوان فونداسیون و شناژ خورجینی ارائه و مورد کاربرد قرار داده است که در عمل از سهولت نسبی اجرائی و ایمنی بالاتر و هزینة کمتری برخوردار میباشد. این مقاله بر آن است که این سیستم را معرفی و نمونه ای از کاربرد روش را ارائه نماید.