سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کلثوم عباسی شاهکوه – تهران، خیابان کارگر شمالی ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده IT
فاطمه ثقفی – تهران، خیابان کارگر شمالی ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران، پژوهشکده IT

چکیده:

رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث گسترش فعالیتهای آینده نگاری و توجه سازمانها به این امر مهم شده است. از طرفی موفقیت سازمانها در مدیریت نوآوری؛ مستلزم داشتن افق زمانی برای تحقیق و توسعه مبتنی بر نوآوری و تخصیص صحیح منابعاست. هدف آینده نگاری، شناسایی حوزه های تحقیقات راهبردی و فناوری های عمومی و نوظهوری است که می توانند تاثیرات مثبت اقتصادی و اجتماعی به دنبال داشته باشند. در این مقاله قابلیتها و کارکردهای آینده نگاری و سپس کارکردها و فرایندهای نوآوری بررسی و تحلیل شده اند. در ادامه با ارائه ماتریسی آن دسته از کارکردها و قابلیتهای تاثیر گذار آینده نگاری بر فرایندهای نوآوری شناسایی شده اند که موجب کسب مزیت رقابتی می شوند. سپس نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های کشور در زمینه مدیریت نوآوری شناسایی و با استفاده از قابلیتهای آینده نگاری و تجارب سایر کشورها؛ استراتژیهایی برای آنها پیشنهاد شده است. این استراتژیها با نظر خواهی از خبرگان مورد تایید قرار گرفته است.