سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کتایون رضایی پرتو – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا کمالی – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده اکتشافات و تولید
محمد محمدنیا – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده اکتشافات و تولید
مسعود لطف پور – پژوهشگاه صنعت نفت پژوهشکده اکتشافات و تولید

چکیده:

لاگ انجراف سرعت که از ترکیب لاگ سونیک و با لاگ تخلخل نوترون یا چگالی بدست می آید، ابزاری برای تشخیص انواع تخلخل اصلی در کربنات ها می باشد. این لاگ همچنین برای تشخیص گسترش فرایندهای دیاژنتیکی و رند تراوایی استفاده می شود. آزمایشات انجام شده بر روی نمونه های کربناته، نشان داده که سرعت امواج صوتی تنها حاصل عملکرد مقدار تخلخل نمی باشد، بلکه نوع تخلخل موجود، این رابطه را تغییر می دهد. برای ایجاد لاگ انحراف سرعت، ابتدا بوسیله معادله وایلی، لاگ تخلخل به لاگ سرعت مصنوعی تبدیل می شود. اختلاف سرعت واقعی بدست آمده از لاگ سونیک و سرعت مصنوعی بدست آمده از لاگ تخلخل، به عنوانلاگ انحراف سرعت بیان می شود. با استفاده از انحراف این لاگ به چپ و راست، نوع تخلخل مشخص می شود. این روش برای سازند اسماری در یک از میادین جنوب غربی ایران انجام شده و نتایج آن با تخلخل های شناسایی شده از روی داده های مغزه به منظور صحت کار، مقایسه شده است. بررسی ها نشان می دهد نتایج به دست آمده در لاگ مذکور تطابق قابل قبولی با نتایج به دست آمده از مغزه دارد. ترسیم این لاگ و محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog صورت گرفته است.