سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدجواد نصراصفهانی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی سازمان آب و برق خوزستان
محمود شفاجی بجستان – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
جمال فیلی – کارشناس ارشد ساز ههای آبی سازمان آب و برق خوزستان
جواد احدیان – دانشجوی دکتری ساز ههای آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

بازسازی پوشش کانال های انتقال آب در شبک ههای آبیاری و زهکشی به دلیل عدم امکان قطع آب برای مدت طولانی یکی از دغدغه های بهره برداران از این ش بکه ها می باشد . پس از بررسی دقیق رو شها ی پوشش کانا ل ها شامل روش های بتنی، سنگی و ژئوتکستایل استفاده از لحاف بتنی ١ به دلیل انعطاف پذیری و دوام بیشتر و نفوذپذیری و زمان اجرای کمتر همچنین اجرای آن بدون قطع آب یا انحراف جریان آب برتر از روش ها ی دیگر شناخته شد . در این تحقیق، قطعه ای از کانالE 2 شبکه آبیاری و زهکشی دز به طول حدود ٣٤٠٠ متر به منظوراجرای پوشش مذکور انتخاب گر دید. در این مقاله مشخصات فنی مصالح، روش اجرا و عملکرد پیش بینی شده و نهایتاً هزینه های اجرایی آن در مقایسه با گزینه های دیگر مورد تجزیه و تحلی ل قرار می گیرد . بررس ی ها ی انجام شده نشان می دهد که مشخصات فنی این پوشش پس از بهره برداری بسیار مطلوب بوده و چنانچه تولید ورقه های ژئوتکستایل آن در داخل مملکت فراهم شود، از نظر اقتصادی، فنی و سهولت اجرا و نصب کاملاً قابل توصیه میباشد.