سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مهیار محمدزاده قمی – مرکز تحقیقات آب، بخش مهندسی سواحل و بنادر
علی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر‌الدین

چکیده:

در این مقاله یک مدل عددی برای شبیه‌سازی جریان‌های غیر ماندگار معرفی شده است. با استفاده از این مدل می‌توان نوسانات تراز سطح آب را همراه با تغییرات سرعت بر روی بستر با شییب متغیر در دو راستای واقع در صفحه افق مدلسازی نمود. در این مدل معادلات پیوستگی و حرکت معادلات میانگین عمقی با استفاده از شیوه رئوس سلول روش احجام محدود گسسته شده‌اند و تأثیر تغییرات رقوم بستر در قسمت ثقلی معادلات اندازه حرکت لحاظ شده است. محیط حل توسط یک شبکه مثلثی بی‌ساختار گسسته شده است تا امکان مدلسازی مرزهای پیچیده هندسی بسادگی فراهم گردد. برای غلبه بر نوسانات عددی پدید آمده در حل صریح معادلات در غیاب عبارتهای میراگر نوسانات (عبارتهای بیانگر تاثیر اصطکاک، لزجت و آشفتگی) از روش لزجت مصنوعی استفاده شده است. روش استفاده شده برای اعمال لزجت مصنوعی مناسب شبکه‌های بی‌ساختار بوده و نوسانات عددی ناخواسته را بگونه‌ای از بین میبرد که صدمه‌ای به دقت نتایج حل وارد نگردد. با استفاده از این مدل جریان جزر و مدی شعاعی بر روی بستری بدون اصطکاک بشکل بخشی از یک کره شبیه‌سازی شذه است و نتایج حاصل از مدل با نتایج حاصل از حل تحلیلی مقایسه شده‌اند