سال انتشار: ۱۳۷۳

محل انتشار: هفتمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حمید خورسندی –

چکیده:

یک واحد مزرعه آزمایشی به عنوان مدل، به منظور ارزیابی کاربرد لوله های دریچه دار برای ابیاری نیشکر و تعمیم نتایج آن در شبکه های آبیاری طرح نیشکر که در آینده نزدیک به اجرا در خواهد آمد، طراحی و احداث گردیده است. این مدل به گونه ای طرح شده است که در آن ابعاد قطعات زراعی و سایر مشخصه های اصلی مربوط به آبیاری، دقیقا و با در محدوده ای از تغییرات پارامترهای مشابه به طرح اصلی می باشد.
در این مقاله، پس از یک مقدمه کوتاه، ابتدا شمای طرح اصلی بازگو شده و سپس ساختار مدل و اجزاء آن تشریح گردیده است. در ادامه مطالب، شرح مقوله بندی بررسیها و آزمایشها به همراه اهداف آن آمده است. در حالی که حین تدوین و تنظیم این مقاله نتایج مطالعات در جنبه های مختلف به حد کافی و در خود تحلیل نرسیده بود، با وجود این پاره ای نتایج مقدماتی حاصله از تجارب اجرا و راه اندازی سیستم و نتایج مقدماتی آزمایشها صرف نظر از عدم کفایت تعداد آزمونها و صرفا جهت آشنایی بیان شده است.