سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مسعود خوش سیما – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
حمیدرضا خالصی فرد – مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان
فرهاد عبدی – مرکز تحصیلات تکمیلی زنجان

چکیده:

مطالعه آلودگی هوا به عنوان یکی از معضلات توسعه شهری نیازمند روشهای دقیـق و مقـرون بـه صـرفه مـی باشـد . یکـی از عوامل تعیین کننده آلودگی هوا در شهر ها شرایط حاکم بر لایه مرزی است و گاهی اوقات این شرایط چنان مسـاعد اسـت که آلودگی هوا به نحو خطرناکی بالا می رود . بخش عمده ای از لایه مرزی جو در هنگام روز را لایـه آمیختـه تشـکیل مـی دهد که آلودگی هوا درآن به طور یکنواخت پخش شده است . از جمله پارامترهای مهم این لایه عمق آن است که بـه طـور معکوس با میزان آلودگی جو شهری در ارتباط است و لذا عمق لایه امیخته و تغییرات شبانه روزی ذ رات وآلاینده های هوا و توزیع غلظت ذرات و نمایه های قائم ایروسله ا از مهمترین پارامترهای ورودی مدلهای فیزیکی وعددی آلودگی هـوا مـی باشد .
در ایـــن بررســـی تعیــــین عمـــق و تغییــــرات لایـــه مــــرزی جـــو شـــهری ( لایــــه آمیختـــه ) بــــرای شـــهر زنجــــان(۴۸٫۵°N,36.7°E,1700m) توسط لیدار مرکز تحصیلات تکمیلی زنجـان بـا دو طـول مـوج nm 1064 و۵۳۲ nmکه مبتنی بر تغییرات در راستای قائم ایروسلها و پس پراکنش آنها می باشد، به صورت شـبانه روزی در مـدت ۱ سـال بـرای روزهای نوعی در چهار فصل سال در این منطقه، که عمق لایه در شرایط مختلف همدیدی بین ۱ تا ۳ کیلومتر بـرای فصـول سرد وگرم سال تغییر می کند، انجام شده است . سپس از آنجا که تغییرات عمق لایه آمیخته جو شهری و نحـوه رشـد آن بـه طور روزانه و در فصول مختلف سال متفاوت است، میزان ذرات آلاینده و غلظت آنها و بطو کلـی کیفیـت هـوا در شـرایط مختلف یکسان نیست .
از مقایسه نتایج به دست آ مده می توان علاوه بر تعیین روزهـای آلـوده از نظـر کیفیـت هـوا نسـبت بـه پـیش بینـی وضـعیت آلودگی هوا اظهار نظر کرد .