سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا خورسندی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان، ایران
اولریک ویلر – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی کلاوستال، آلمان
ولفگانگ شاد – گروه فیزیک دانشگاه صنعتی کلاوستال، آلمان

چکیده:

دراین مقاله دو تابش لیزری را درناحیه فروسرخ میانه یکی در باند ۴ مایکرون و دیگری در باند ۷ مایکرون با ا ستفاده ازاثر غیرخطی اختلاف فرکانس (DFG) تولید ک رده ایم . در تولید این تابش ها از یک بلور غیرخطی AgGaS2 و دو لیزر دیود با طول موج های ناحیه مرئی و فروسرخ نزدیک به ترتیب به عنوان لیزرهای دمش و سیگنال استفاده شده است . قابلیت بیناب نمایی دو لیزر یاد شده را به ترتیب با ثبت خطوط جذبی مولکول منواکسیدکربن (CO) دراحتراق های آزمایشگاهی و صنعتی و نیز آشکارسازی مواد منفجره در فاز بخار نشان داده ایم .