سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

شاهسوند حسنی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

یکی از روشهای معمول بکارگیری مارکرهای مولکولی برای شناسایی تتنوع ژنتیکی در جوامع گیاهی در حال تفرق RFLP است. در این بررسی از خودگشنی و تلاقی برگشتی دو رگهای نسل F1 حاصل تلاقی های پنج لاین تریتی پیرم (n=6x=42, AABBEbEb) با گندم نان (۲n=6x=42, AABBDD) گیاهان نسل F2، F3, BC1, BC2 تولید گردید. با روش هیبریداسیون DNA فلورسنت برخی ژنوتیپهای احتمالی حاوی کروموزوم جایگزین ۵Eb انتخاب شدند و از آنها بذر F3 جمع آوری و نسبت به کاشت آنها اقدام و از برگ ۷۱ گیاه نسل F3 و BC1 حاصل DNA استخراج گردید. برای شناسایی ژنوتیپهای تریتی پیرم ثانویه از مارکرهای گروه همیلوگ ۵ گندم CS استفاده گردید. نتایج نشان داد که در تعداد محدودی از گیاهان نسل F3 پلی مورفیسم برای مارکرهای گروه پنج وجود دارد که می تواند پیام آور ژنوتیپ هایی از ارقام زراعی گندم با یک جفت کروموزوم جایگزین شده از گونه علف شور ساحل (Eb) باشد که حامل ژنهای مقاومت به شوری است. پس از تکثیر بذر به مقدار کافی از گیاهان مذبور باید نسبت به کنترل مجدد وجود یک جفت کروموزوم ۵Eb از طریق هیبریداسیون DNA فلورسنت و سپس تکرار مارکرهای استفاده شده اطمینان حاصل و سپس نسبت به آزمایشات زراعی پرداخته شود.