سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

صادق عباسی – کارشناس ارشد طراحی صنعتی، پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی تهران، دارای

چکیده:

سیستمهای زیر دریائی و شناورهای جنگی مانند اطاق کنترل و فرماندهی، اطاق استراحت و سرویسهای بهداشـت ی و … و همچنین طراحی محصولات مختلف مورد استفاده در این سیستمها مانند پانلها، نمایشگرها و صفحات کنتـرل و … و معرفی تخصص طراحی صنعتی و چگونگی تاثیر این تخصص بر روی ارتقاء کیفیـت کـاربری سیسـتمهای یـاد شده میباشد . امروزه در صنایع نظامی کشورهای پیشرو، به خصوص امریکا ، گروههـای تخصصـی طراحـی صـنعتی که وظیفه ارائه طرحهای فرمی زیبا و ارگونومیک را بر عهده دارند، در رده های گروهای طراحی جای میگیرنـد . بـا توجه به اهمیت فوق العاده عکس العمل مناسب و به موقع کاربران سیستمهای نظـامی بخصـوص در زمـان جنـگ و درگیری مستقیم و رقابت شد ید صـنایع نظـامی در ایـن زمینـه هـا، کیفیـت ظـاهری محصـول و راحتـی اسـتفاده از سیستمهای نظامی اولین عامل در جذب مشتری و افـزایش فـروش آن، هسـتند . پـژوهش حاضـر، تحقیقـی در زمینـه مشخص کردن فاکتورهای مهم در این زمینه و معرفی چارچوب ایجاد ساختارهایی بر مبنای دو عامل مهم زیبـا ئی و تطبیق با استفاده کننده، در طراحی اطاقهـای کنتـرل و سیسـتمهای مختلـف مـورد نیـاز ایـن فضـاها و مبلمـان چنـین
فضاهائی میباشد . با وجود اینکه کارکرد صحیح سیستمهای بکار رفته در زیر در یائی ها و شناورهای سطحی، عامـل تعیین کننده ای طراحی و ساخت آنها میباشد، طراحی زیبا و ارگونومیک نیز کم اهمیت تر از آن نمیباشد .