سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس تونل ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سودا دهخدا – کارشناس ارشد استخراج معدن دانشگاه تهران
حسین معماریان – دانشیار دانشکدة فنی دانشگاه تهران
ابوالفضل مهین راد – کارشناس ارشد مکانیک سنگ شرکت اشتوکی پارس

چکیده:

مشخص نمودن ویژگی ها و خصوصیات تود هسنگها یکی از مسائل اساسی و پایه ای در مهندسی سنگ به خصوص حفاری های سطحی و زیرزمینی است. در این میان تعیین مقاومت در تود هسنگهای دارای درز های نزدیک به هم، به عنوان یکی از مشخصه های اصلی اینگونه توده سنگها کاری دشوار است. امروزه با استفاده از معیار شکست هوک و براون و تلفیق آن با سیستمطبقه بندی شاخص مقاومت زمین شناختی ،(GSI) می توان تا حدود زیادی بر این مشکل فائق آمد. در هر حال مشخص نمودنویژگی ها و خصوصیات تود هسنگها و همچنین تعیین مقاومت آنها، به علت طبیعت پیچیده تود هسنگ، تا حدودی با عدم قطعیت همراه است. تئوری مجموعه های فازی از جمله ابزارهای غلبه بر عدم قطعیت ها است. در این مقاله، نحوة کاربرد تئوری مجموع ههای فازی در سیستم طبقه بندی ،GSI با استفاده از تجارب و قضاوت های مهندسی، توصیف شده است. برای دستیابیبه این هدف، سیستم طبقه بندیGSI الگوریتم » اصلاح شده توسط سونماز و اولوسای با استفاده از تئوری فازی معرفی شده، و جهت ارزیابی پارامترهای ناپیوستگ یها و تعیین امتیاز آنها، برای سیستم ،« اگر_آنگاه » با استفاده از ۲۲ قاعده ،« فازی ممدانی طبقه بندی GSI بیان شده است. ،