سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

غلامرضا اسدالله فردی – دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت معلم
سیدیاسر صمدی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی
محمدرضا مشکانی – گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

با توجه به افزایش جمعیت در جهان، حفظ وحراست از کیفیت آب های سطحی به عنوان یک مسئله اصلی در جهان در آمده است . چون ایران جزو مناطق کم آب دنیا می باشد، استفاده بهینه و جلوگیری از آلودگی آب امری لازم است . این امر بدون داشتن اطلاعات از وضعیت کیفیت آب امکان پذیر نمیباشد . در این تحقیق بعنوان مطالعه موردی روی شبکه آب های سطحی تهران شاخه شمال شرقی وجنوب در دوایستگاه در شمال شبکه وجنوب آن تعدادی از پارامترهای فیزیکی وشمییایی مورد پایش قرار گرفته اند . باتوجه به اینکه فواصل زمانی پایش از نظم خاصی پیروی نمیکرد . برای تحلیل وتفسیر داده ها از مدل های سری زمانی بیزی استفاده شده است . روش بیزی علاوه بر تضمین ارتباط منطقی بین متغیرها، قوانین ساده ای را برای کنترل متغیرها در نظر می گیرد . هم چنین به کمک قوانین احتمال می توان در مورد کمیت یا مجموعه ای از کمیتهای مورد نظر استنباطهایی را فراهم نمود . در امر پیش بینی، چنین کمیتهایی می توانند مقادیر آینده یک سری زمانی و یا متغیرهای موجود در فرآیندی باشند که سری زمانی را می سازند . نتایج تحلیل داده ها نشانگر برازش مناسب مدل رگرسیون پویا روی متغیر مواد محلول واکسیژن محلول درآب شبکه است و پیشبینی مطمئن آن را در پی داشت . برای اسیدیته آب چند جمله ای درجه دو برازش بهتری را نشان می دهد . در نتیجه مدل های بیزی را میتوان بهعنوان ابزار مناسبی در تحلیل متغیرهای کیفی آب بکار برد و از آن درپیشبینی کوتاه مدت متغیرهای کیفی آبهای سطحی در مدیریت کنترل کیفی منابع آب استفاده کرد .