سال انتشار: ۱۳۷۱

محل انتشار: نخستین کنفرانس آمار ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

علیرضا ابدی – وزارت بهداشت و دانشگاه تربیت مدرس
کاظم محمد – وزارت بهداشت و دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا زالی – وزارت بهداشت و دانشگاه تربیت مدرس
محمدرضا مسجدی – وزارت بهداشت و دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در این تحقیق به بررسی وضعیت بیماری آنمی و تعیین عوامل خطر مؤثر بر آن در شهر تهران پرداخته می‌شود. اطلاعات مورد نیاز از طرح بررسی سلامت و بیماری که زیر نظر معاونت پژوهشی وزارت بهداشت و درمان انجام پذیرفته می‌باشد.
برای انجام این تحقیق هموگلوبین، خون ۴۲۰۱ نفر از افراد ساکن شهر تهران اندازه‌گیری شد که با توجه به آن افراد سالم و بیمار تشخیص داده شدند.
از افراد مورد بررسی ۸/۵% دارای بیماری آنمی بودند که بر اساس تفکیک جنسی ۵/۴% از آنها مرد و ۸/۶% از آنها زن بودند و بر اساس تفکیک سنی در گروه سنی ۵-۲ سال ۳/۳% و در گروه سنی ۱۴-۶ سال ۳/۵% و در گروه سنی ۶۹-۱۵ سال ۳/۶% بیمار وجود داشت. بر این اساس تفکیک محل سکونت ۷% در شمال شهر و ۸/۳% در مرکز شهر و ۲/۶% در جنوب شهر ساکن بودند.
در بررسی وضعیت تغذیه و وضعیت رفاهی مشخص شد که در شهر تهران تغذیه یا وضعیت رفاهی در بروز بیماری تأثیری نداشته است.
در بررسی منطقه محل سکونت مشخص شد که متوسط هموگلوبین خون افراد ساکن در مرکز شهر بطور معناداری بیشتر از مناطق جنوب و شمال تهران که به نظر می‌رسد عامل آلودگی هوا با توجه به دلایل ذکر شده می‌تواند توجیه منطقی برای این موضوع باشد.
به جهت تعیین عوامل خطر مؤثر بر آنمی با کمک برنامه‌های کامپیوتری SPSS و GLIM از مدلهای لگ خطی و لجیت استفاده شد که در بررسی متغیرهای سن و محل سکونت و بیماری آنمی، اثر متقابل بین سن و محل سکونت و اثر جنسی روی بیماری تأثیر نشان داد.