سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرش آذرانفر – کارشناس منابع آب مهندسین مشاور تماوان، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندس
مرضیه شهسواری – کارشناس منابع آب مهندسین مشاور تماوان

چکیده:

در طراحی حجم مورد نیاز مخزن، از روش شبیه سازی SOP بر مبنای اعتمادپذیری استفاده مـی شـود . در این روش میزان خروجی برابر مقدار نیاز فرض می شود . هنگامیکه مخزن نتواند نیـاز را بـه طور کامـ ل تـامین کند،درصدی ازآن تامین می شود . دراین سیاست، میزان کمبود کل به حداقل می رسد ولی شدت کمبودها زیاد است . برای تعدیل شدت کمبود در شرایط بحرانی ، از منحنـی فرمـان اسـتفاده مـی شـود . لـذا در ایـن شـرایط بهره بردار تمام نیاز آن ماه را رها نمی کند و از بوجود آمدن کمبودی شـدیدتر در مـاه هـای آینـده ج لـوگیری می شود . به عبار ت دیگر به جای مواجه شدن با کمبودهای شدید، تعداد شکستها افزایش می یابنـد ولـی از شـدت آنها کاسته می شود . دراین مقاله از دو مدل بهینه سازی آبدهیو جیره بندی، برای تهیه منحنی فرمـان اسـتفاده
شده است . مزیت،توانایی و معایب هر روش بحث شده و در انتها نتایج بدست آمده نتایج شبیه سازی SOP مقایسه شده است .