سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت اراضی – فرسایش خاک و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن نجارچی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

روستای کوه سفید در جنوب غربی شهرستان محلات به فاصله ۶ کیلومتری از جاده اصلی خمین – محلات قرار دارد. جهت بررسی سیلاب و پروفیل سطح آب با دوره های بازگشت مختلف و نیز بررسی پدیده فرسایش و رسوب گذاری رودخانه کوه سفید به ترتیب از مدلهای کامپیوتری [HEC-2] و [HEC-6] استفاده شده است. نتایج بدست امده از مدل [HEC-2] با خط اثر سیلاب موجود در منطقه مورد مقایسه قرار گرفت و بانتایج قابل قبولی بدست امد. علاوه بر آن فرسایش کناری و حمل رسوبات موجود در رودخانه با فرمولهای مختلف ظرفیت انتقال رسوب به دو روش سرعت سقوط ذرات توسط مدل کامپیوتری HEC-6 محاسبه شد نتایج بدست آمده از مدل با مقادیر رسوبات اندازه گیری در ایستگاه ابسنجی مورد مقایسه قرار گرفت، بر همین اساس فرمول ظرفیت انتقال رسوب توفالتی با سرعت سقوط ذرات به روش کمیته منابع آب نتایج قابل قبولی در مقایسه با مقادیر اندازه گیری داده است.