سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهرداد رئیسی دهکردی – استادیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
علیرضا نورصادقی موسوی – کارشناس ارشد دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
پدارم حسن زاده – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک
بابک بابایی اولم – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله جریان سیال و انتقال حرارت مغشوش برخورد جت با دیوار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. محاسبات ارائه شده در این مطالعه با استفاده از روش عددی حجم محدود و الگوریتم سیمپل به دست آمده اند. به منظور مدل سازی اغتشاش از مدل های اغتشاش k-e خطی لاندر و شارما و k-e غیر خطی کرفت و همکاران استفاده شده است. در هندسه انتخاب شده ، جریان خروجی از لوله کاملاً توسعه یافته و عدد رینولدز ۲۳۰۰۰ می باشد. نتایج عددی حاصل از مدل ها با نتایج تجربی مقایسه شده اند. نتایج حاصلنشان می دهند که کاربرد مدل k-e خطی سطح بالایی از انرژی اغتشاش را در مجاورت نقطه سکون پیش بینی می کندکه موجب پیش بینی ضریب انتقال حرارت بیش ازمقادیر تجربی می شود. جایگزینی جمله اصلاحی Yap با جمله NYP در معادله نرخ اتلاف انرژی اغتشاش، نتایج عددی ضریب انتقال حرارت در اطراف نقطه سکون را بهبود بخشید. علاوه بر این، کاربرد مدل k-eغیر خطی موجب شد مقادیر عددی ضریب انتقال حرارت بی بعد به نتایج تجربی نزدیک تر شود.