سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد محمودیان – استادیار دانشکده مهندسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمدرضا مجدزاده – استادیار -دانشکدة صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

مطالعات هیدرولیک جریان (سیل ) در رودخان ههایی که از محدوده و یا کنار یک شهر عبور می کنند، از جملة اقدامات اساسی در مهندسی رودخانه م یباشد ، چرا که در صورت عدم توجه، احتمال وجود خطر و وقوع حادثه برای ساکنین محدودة رودخانه بالا م یرود. از طرفی، مدل های ریاضی ابزارهای مناسبی هستند که در شبی هسازی پدید ههای رودخانه ای از جمله سیلاب می توان از آنها استفاده کرد و در این زمینه مدلهای زیادی منتشر شده است. در مقالة حاضر،ضمن بررسی دو مدلISIS وSMS به شبی هسازی هیدرولیک جریان رودخانة قره سو واقع در استان کرمانشاه، با این مدلها و نهایتًا مقایسة نتایج آنها با هم و با آمار واقعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهند که در صورت عدم دسترسی به یک مدل غیردائمی جریان و عدم وجود اطلاعات کافی برای اجرای یک مدل غیر دائمی، با دقت قابل قبولی می توان از یک مدل دائمی برای شبیه سازی جریان استفاده نمود، به شرط آنکه به اندازة کافی اطلاعات مشاهده ای موجود باشد