سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی پرویز – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالقاسم صیادیان – دانشکدة مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

اعمال توزیع ۴ HMM یکی از پیش فرضهای مدل هندسی به کشش زمانی بردارهای هر حالت است . در مراجع متعددی نشان داده شده که این فرض به وضوح با طبیعت گقتار سازگار نیست . در مدل SSSM مدلسازی اثر کشش زمانی با در نظر گرفتن اثر قطعات مجاور برروی همدیگر انجام می شود . این مدل در بحث طبقه بندی واجها به نتایج خوبی نسبت به مدل HMM دست یافته است . در این مقاله از مدل SSSM برای بازشناسی کلمات گسسته و متصل استفادهشده است . در بازشناسی کلمات متصل از الگوریتم LB 5باستفاده شد . نتایج نشان می دهد که مدل SSSM در بازشناسی کلمات گسسته و متصل موفقتر از مدل HMM است .