سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعیدرضا صباغ یزدی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرطوسی
وحید صالحی گورابسری – کارشناسی ارشد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

موضوع تنشهای حرارتی و در نتیجه آن ترکهای حرارتی در سازه های بتن حجیم دارای اهمیت ویژه ای می باشد، لذا بایستی پیش بینی های لازم برای کنترل حرارت تولید شده ناشی از هیدراسیون سیمان ( گیرش ) صورت گیرد تا روشها ی مناسب برای کنترل ترکهای حرارتی اتخاذ گردد . در این مقاله تلاش شده است تا مدل تدوین شده برای تحلیل دو بعدی توزیع حرارت در داخل جسم بتنی مورد ارزیابی قرار گیرد . در ابتدا معادلات حاکم بر تولید و انتقال حرارت در بتن مورد بررسی قرار می گیرد و از اطلاعات آزمایش گاهی برای تعیین مشخصات حرارت زایی بتن استفاده می گردد . سپس شرایط اولیه و مرزی با توجه به مکانیزمهای تبادل حرارت ارائه می شوند . معادله حاکم به وسیله روش گالرکین برای شبکه اجزای محدود حل می شود و گام زنی زمانی به صورت صریح میباشد . شبکه بندی حوزه حل به صورت م ثلثی با ساختار انجام گرفته است . صحت یابی این مدل در ابتدا در مقایسه با جواب تحلیلی یک معادله انتقال حرارت وسپس در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است