مقاله کاربرد مدل تصميم گيري چندمعياره Electre TRI در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه منابع آب، مطالعه موردي: سد و شبکه آبياري زهکشي اردبيل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۴ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل تصميم گيري چندمعياره Electre TRI در ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه منابع آب، مطالعه موردي: سد و شبکه آبياري زهکشي اردبيل
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي اثرات زيست محيطي
مقاله تصميم گيري چند معياره
مقاله مدلElectre TRI
مقاله روش جمع وزني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشي بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين اهميت اثرات زيست محيطي، يکي از مهم ترين مسايل و دغدغه هاي موجود در فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) طرحها و پروژه ها است که عمدتا به ماهيت چند معياره بودن آن بستگي دارد. اهميت يک اثر زيست محيطي تنها مبتني بر شدت آن اثر نيست و لازم است معيارهاي ديگري نيز در تعريف اهميت اثر لحاظ گردند. در اين تحقيق براي نخستين بار در فرايند ارزيابي اثرات زيست محيطي (EIA) در ايران، از مدل Electre TRI به عنوان يکي از معتبرترين تکنيک هاي طبقه بندي تصميم گيري چند معياره به منظور تعيين اهميت اثرات زيست محيطي طرحهاي توسعه منابع آب، استفاده شد. نتايج حاصل از کاربرد اين مدل، با يکي از روشهاي ارزيابي در کشور که در ارزيابي اثرات زيست  محيطي سد و شبکه آبياري زهکشي اردبيل به کارگرفته شده است و همچنين با روش جمع وزني به عنوان يکي از روشهاي موجود ارزيابي اثرات زيست محيطي در تجربيات جهاني، مقايسه گرديد. تعيين معيارهاي برآورد اهميت اثر، بر اساس بررسي مراجع ملي و بين المللي از ديگر فعاليت هاي انجام يافته در اين تحقيق بود. لازم به ذکر است که از جمله ورودي هاي مدلElectre TRI ، علاوه بر ارزش کمي معيارهاي اثر زيست محيطي، وزن معيارها است. با توجه به عدم وجود متدولوژي مدون براي تعيين وزن معيارها در روشهاي موجود ارزيابي اثرات زيست محيطي در ايران، در اين تحقيق وزن معيارها بر اساس روش جمع وزني، تعيين شد. تحقيق حاضر گامي در جهت معرفي روشهاي جديد ارزيابي اثرات زيست محيطي در سطح جهاني و امکان کاربرد آن در فرايند EIA در ايران بود. اين تحقيق مي تواند راهگشاي انجام تحقيقات بيشتر در خصوص متدولوژي هاي موجود ارزيابي اثرات زيست محيطي در سطح جهاني و ارتقا روشهاي موجود در کشور باشد.