سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد حصاری – محقق آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آ.غ
افشین قهرمانی – کارشناس آبخیزداری و GIS

چکیده:

اطلاعات آبدهی در محل ایستگاههای هیدرومتری قابل دسترس است برای تعیین مقدار آبدهی در هر نقطه از مسیررودخانه، نیاز به تجمعی کردن نقشه رواناب میباشد . مدل جهات هشتگانه ریزش هر نقطه ( ۸D یک مدل پایه برای استخراج شبکه رودخانه با فرایندسلولهای شبکه ای است . با این روش جهت جریان هر سلول به تندترین شیب ازهشت سلول مجاور تعیین میگردد . جهات جریان بر اساس نقشهDEMهیدرولوژیک صورت میپذیرد حوضه کلهور ارومیه در استان آذربایجانغربی مورد بر رسی قرار گرفت و نقشه شبکه جهات جریان و نقشه تجمعی سلولهای بالادست هر سلول تهیه شد و با توجه به نقشه هم جریان استان که قبلاً تهیه شده بود نقشه جریان تجمعی هر نقطه از مسیر این رودخانه در سلول های ۱۰۰۰ متری بدست آمد . مقادیر جریان تجمعی با مقادیر مشاهده شده در محل ایستگاههای هیدرومتری مقایسه و کنترل گردید