سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمید محمدی –
عباس نجاتی –
حمید نورانی آزاد –
داریوش چوبینه –

چکیده:

این مطالعه با هدف تدوین الگویی بهینه برای شبکه انتقال گوجه فرنگی از مراکز تولید به مراکز تبدیل (تولید – تبدیل) استان فارس انجام شد. چهار شهرستان کازرون، مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد بیش از ۶۳ درصد از تولید گوجه فرنگی را بر عهده دارند. مراکز عمده تبدیل گوجه فرنگی استان نیز در شهرستان های مرودشت (۴۹ درصد)، شیراز (۲۱ درصد)، پاسارگاد (۹/۹ درصد) و سپیدان (۶/۴ درصد) قرار دارند. در الگوی بهینه انتقال شبکه تولید – تبدیل، در اغلب شهرستان های دارای مراکز تبدیل، گوجه فرنگی مورد نیاز عمدتاًٌ از سطح خود این شهرستان ها تأمین می گردد و مهمترین تغییرات در شبکه انتقال محصول منتهی به مراکز تبدیل شهرستان های پاسارگاد، شیراز و مرودشت دیده می شود. کاهش انتقال گوجه فرنگی ارسنجان به پاسارگاد و انتقال بیشتر از این شهرستان به مراکز تبدیل شهرستان مرودشت و همچنین افزایش انتقال گوجه فرنگی از کازرون و بوشهر به شیراز تغییرات عمده در الگوی انتقال محصول از مراکز تولید به مراکز تبدیل می باشد. میزان جابجایی در الگوی بهینه ۱۰ درصد کمتر از الگوی فعلی ارزیابی شد. مشخص گردید می توان به الگوی بهینه دیگر با همان میزان جابجایی دست یافت. همچنین بر اساس معیار میزان افزایش در جابجایی مشخص گردید توسعه فعالیت شبکه های انتقال منتهی به واحدهای تبدیل شهرستان های پاسارگاد و مرودشت در مقایسه با مراکز تبدیل سایر شهرستان ها کمترین افزایش در جابجایی را به همراه خواهند داشت.