مقاله کاربرد مدل رگرسيون پواسني تعميم يافته در تحليل داده هاي باروري زنان روستايي استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۴۶ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل رگرسيون پواسني تعميم يافته در تحليل داده هاي باروري زنان روستايي استان فارس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده هاي باروري
مقاله توزيع پواسن
مقاله توزيع پواسن تعميم يافته
مقاله تعداد فرزند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع نجف
جناب آقای / سرکار خانم: صيادي مهراب
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان فرد الهام
جناب آقای / سرکار خانم: قائم هاله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: مدل بندي آماري تغييرات مشاهده شده در داده ها را از طريق معادلات رياضي تبيين مي نمايد. در حالتي که متغير پاسخ گسسته باشد مدل پواسن مورد استفاده قرار مي گيرد و در صورتي که شرايط مدل پواسن برقرار نباشد، بهتر است از تعميم يافته آن استفاده کرد. لذا هدف از اين مطالعه، تاکيد و توجه به ساختار داده ها، معرفي مدل رگرسيون پواسني تعميم يافته و بکار بردن اين مدل جهت برآورد ضرايب عوامل موثر بر تعداد فرزندان و مقايسه آن با مدل رگرسيون پواسن معمولي است.
روش کار: در اين مطالعه ضمن معرفي مدل پواسني تعميم يافته کاربرد آن در تحليل داده هاي باروري بکار رفته است. اين داده ها از يک نمونه ۱۰۱۹ نفري زنان روستايي استان فارس بصورت مقطعي و با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي بدست آمد. متغير تعداد فرزند ان زنده متولد شده يک زن به عنوان متغير پاسخ شمارشي جهت کاربرد مدل در نظر گرفته شده است.
نتايج : ميانگين فرزندان هر زن ۸۸/۲ ±۳/۴ بود. مقدار آماره آزمون،  log-likelihood براي مدل پواسني معمولي ۹۳/۱۹۵۰- و براي مدل پواسني تعميم يافته ۹۳/۱۹۴۶- بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان دادکه داده ها
  Over Dispersionدارد. و بر اساس معيار هاي انتخاب بهترين مدل، مدل پواسني تعميم يافته جهت تحليل اين داده ها مناسب است و مي تواند ضرايب عوامل موثر بر تعداد فرزند را دقيق تر برآورد نمايد.