سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مط العه مدل ریاضی ترکیبی الگوریتم ژنتیک و تئوری موجک ۳ و کاربرد آن در مدیریت بهینه سیستم مخازن رودخانه ها ارائه شده استو در این مدل از سه تبدیل موجکی بنامهای " هار " 4 ، " کویفلت ۵ " 5 و " سیملت ۶ " 4 استفاده شده است . سد شهید مـدنی تبریـز در حوضـه رودخانه آجی چای به ع نوان مطالعه موردی انتخاب شده است . سنجش کارایی مدلها از طریق کمینه سازی معیار ) TSD مجموع مربع اختلاف خروجی مخزن و نیاز آبی پائین دست ) صورت گرفته است . بهترین مدل با کمترین مقدار TSD برابـر ۱۷/۴۵۳ ، مـدل GA-W-Sym4 بـوده است و سیاست بهره برداری حاصل از این مدل به عنوان سیاست بهینه بهره برداری مخزن معرفی شده است و قابلیت اطمینان این مدل %۸۴ بدست آمده است .