سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش نوآوری و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید شاهبندرزاده – استادیارگروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
زهرا شهابی کارگر – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

شاید از واژه های مهمی که امروزه برای توسعه پایدار و همه جانبه برسرزبانها قرار گرفته است واژه کارآفرینی باشد که هر چند نمی تواند به عنوان داروی تمام دردهای اقتصادی یک کشور قرار گیرد ولی اذهان را به سوی خود فرا خوانده و توانسته است راه شکفتن و شکوفایی اقتصادی را نشانه گیری نماید. هدف این مقاله آن است که ویژگی شخصیتی کارآفرینان را در یک فضای علمی مورد بررسی قرار داده و سعی نماید با فرموله نمودن یک مدل ریاضی مشخص کندکه چگونه می توان با توجه ارزشهای (رتبه های) مختلفی که می تواند برای شاخصهای هفتگانه شخصیتی از نظر افراد مختلف وجود داشته باشد به یک مدل فرا گیر برای رتبه بندی این شاخصها دست یافت. بدین منظور در این مقاله ابتدا به وزنها واهمیت نظرات هر فرد در فرایند ارزیابی به عنوان کارشناس کارآفرینی از طریق تحلیل سلسله مراتبی دست یافته و سپس برحسب تعیین اوزان نظرات کارشناسان یک مدل ریاضی برای رتبه بندی شاخص های شخصیتی کارشناسان فرموله شدو در نهایت از طریق این مدل به ارزیابیورتبه بندیشاخص های شخصیتی کارآفرینان که هدف این مقاله است نائل شدیم.