سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود آقاجان عبدا… – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالرضا کبیری سامانی – استادیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
سید رضا حجازی طاقانکی – استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سرریزهای کناری از سازه های مهم هیدرولیکی هستند که در کنار کانال و بموازات آن نصب شده و برای انحراف جریان از کانال اصلی به کانال انحرافی مورد استفاده قرار می گیرند. سرریزهای کناری کاربردهای فراوانی دارند که از آ نجمله می توان به انتقال آب از کانال اصلی به کانا لهای فرعی در سیستمهای آبیاری و زهکش, کنترل سیلاب و جمع آوری آبهای سطحی اشاره کرد. مطالعات زیادی در ارتباط با سرریزهای مستطیلی کناری وجود دارد. اما در ارتباط با فرمهای دیگر سرریز نظیر سرریزهای منقاری بررسی جامع و شناخته شده ای صورت نگرفته است. در این تحقیق به بررسی مشخصات هیدرولیکی جریان در سرریزهای کناری منقاری با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی و بهره گیری از روش شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته شده است. هدف از این تحقیق بدست آوردن ارتباط ضریب دبی جریان با پارامتر های مؤثر بر اساس نتایج آزمایشگاهی و با بهره گیری از روش شبکه های عصبی مصنوعی می باشد. نتایج بدست آمده با اطلاعات آزمایشگاهی مقایسه شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که روش شبکه های عصبی به عنوان ابزاری مناسب برای تخمین ضریب دبی جریان در سرریزهای کناری منقاری میتواند مورد استفاده قرار گیرد.