مقاله کاربرد مدل هاي تجربي و آماري در پيش بيني ميزان نفوذ آب در آبياري جويچه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۷۶۹ تا ۷۸۰ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل هاي تجربي و آماري در پيش بيني ميزان نفوذ آب در آبياري جويچه اي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نفوذ
مقاله آبياري جويچه اي
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله شبکه عصبي
مقاله شبکه فازي عصبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نحوي نيا محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: پارسي نژاد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در مديريت آبياري سطحي، تابع نفوذ از اهميت زيادي برخوردار است. معادلات رياضي که تاکنون براي نفوذ توسعه يافته اند، توابع تک متغيره اي از زمان فرصت نفوذ مي باشند. در اين تحقيق پيش بيني متوسط ميزان نفوذ در آبياري جويچه اي توسط مدل هاي شبکه عصبي و عصبي- فازي به عنوان مدل هاي تجربي و مدل رگرسيوني به عنوان مدل آماري با استفاده از رطوبت اوليه خاک و دبي ورودي به جويچه مورد بررسي قرار گرفت. به همين منظور از يک سري آزمايش هاي صحرايي که به روش آبياري جويچه اي در پنج مزرعه آزمايشي گلمکان مشهد، توتون اروميه، صفي آباد دزفول، دانشگاه بيرجند و موسسه اصلاح بذر کرج در طي دوره زماني تابستان ۱۳۷۶ تا تابستان ۱۳۸۵ انجام شده بود و داراي طيف گسترده اي از نظر بافت خاک (سبک، متوسط و سنگين) بودند، استفاده شد. براي تعيين عوامل معادله نفوذ کوستياکوف لوييس از روش بيلان حجم در آبياري جويچه اي استفاده گرديد. نتايج نشان داد که دقت مدل رگرسيوني در خاک هاي سنگين در مقايسه با خاک هاي متوسط و سبک بيشتر است. مدل شبکه هاي عصبي در خاک هاي متوسط (Silty Clay Loam) دقت مناسبي دارند و در خاک هاي سنگين (Clay Loam) تمايل به بيش برآورد و در خاک هاي نسبتا سبک (Silty Loam) تمايل به کم برآورد دارند. اما سيستم استنتاج فازي عصبي قادر است قابليت تخمين را در تمام شرايط حفظ کند که اين امر نشان از دقت بيشتر و قابلت تخمين زياد سيستم استنتاج فازي عصبي دارد.