مقاله کاربرد مدل هاي تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد نظام سلامت كشورهاي آسيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت اطلاعات سلامت از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: کاربرد مدل هاي تحليل پوششي داده ها در ارزيابي عملكرد نظام سلامت كشورهاي آسيايي
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد
مقاله ارزيابي عملکرد
مقاله داده ها
مقاله مدل هاي آماري
مقاله بهداشت و تندرستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضايي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستاري رضوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارزيابي عملكرد نظام سلامت كشورها با استفاده از مدل هاي رياضي تحليل پوششي داده ها در دو سطح خرد و كلان حايز اهميت است. در اين نوع ارزيابي، نظام سلامت كشورها در فضاي كاملأ واقعي و رقابتي رتبه بندي مي گردند. در پژوهش حاضر، پژوهشگران اقدام به ارزيابي عملكرد نظام سلامت كشورهاي آسيايي با استفاده از مدل هاي تحليل پوششي داده ها (DEA: Data envelopment analysis) نموده اند.
روش بررسي: اين پژوهش، کاربردي و از دسته مطالعات تحليلي- مقطعي بود. جامعه پژوهش شامل نظام سلامت كشورهاي آسيايي در سال ۲۰۰۶ بود که اطلاعات لازم از سايت سازمات جهاني بهداشت گردآوري و سپس اين داده ها با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي (AHP: Analytical hierarchy process) وزن دهي شد و در نهايت به يك «شاخص خروجي مطلوب»، يك «شاخص خروجي نامطلوب» و يك « شاخص ورودي» تقليل يافت. سپس كارايي تكنيكي نظام سلامت اين كشورها با استفاده از مدل استاندارد برنامه ريزي خطي ورودي محور DEA محاسبه گرديد. تحليل يافته ها به كمك نرم افزار General algebraic modeling system (GAMS) انجام شد.
يافته ها: از آن جا كه در ارزيابي عادلانه نظام سلامت كشورها در فضاي رقابتي، كه توسط DEA به وجود مي آيد، عوامل محيطي نيز موثرند، در مرحله بعد تاثير شاخص هاي اقتصادي – اجتماعي بر كارايي تكنيكي محاسبه شده در مرحله دوم نشان داده شده است.
تاثير عوامل محيطي با استفاده از تلفيق دو مدل DEA ارايه شده توسط Banker و Morey (1986) و مدل Kao و Liu (2000) انجام شده است. سرانجام، نتايج ارزيابي عملکرد نظام سلامت کشورهاي آسيايي در قالب جداول و چگونگي رسيدن به حداكثر كارايي کشورهايي با نظام سلامت ناکارا به صورت پايين آوردن هزينه هاي نظام سلامت نشان داده شده است.
نتيجه گيري: نظام سلامت کشورها بر اساس استفاده بهين از منابع اوليه براي ارايه خدمات درماني رتبه بندي مي شوند و ارتقاي کارايي نظام سلامت هر کشور در گرو پايين آوردن هزينه هاي سلامت آن کشور است.