سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمد شیخکانلوی میلان – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
ایرج حسن زاده ناورودی – استادیار گروه جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان
محمدرسول نظری سندی –

چکیده:
در این تحقیق، کاربرد م دل های رگرسیونی در برآورد حجم درختان راش در سری هفت جنگل های حوزه آبخیز لومیر گیلان، بررسی شد. تعداد ۹۰ اصله درخت قطع شده از گونه راش به طور تصادفی انتخاب و حجم دقیق آنها در مراحل مختلف قطع و استحصال (با دقت سانتیمتر) اندازه گیری شد. آنگاه مدل های مختلفی برای رابطه بین قطر برابر سینه با حجم اندازه گیری شد. در مراحل مختلف، برازش گردید. نتیاج حاصله نشان داد که از بین مدل های مورد بررسی بین قطر برابر سینه با حجم واقعی و حجم استحصال، مدل چند جمله ای درجه سه، همبستگی بیشتری دارد. صحت سنجی مدل ها نیز با استفاده از درصد خطای نسبی، میانگین خطای اریبی و درصد جذر میانگین مربعات خطای نسبی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد مدل های مذور از درجه اعتبار مناسبی برخوردار بوده و قابل استافده برای برآورد حجم واقعی، حجم استحصال و تشکیل جدول حجم یک عامله (تاریف)، در جنگل های لومیر گیلان می باشد.