سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسنعلی غیور – دانشگاه اصفهان
حسین عساکره – دانشگاه زنجان

چکیده:

در این مقاله ضمن معرفی روش های الگوسازی فوریه، یک الگوی فوریه برای متوسط ماهانه دمای شهر مشهد، بر اساس یک سری ۱۰۶ ساله (۱۲۷۲ ماه) از ژانویه سال ۱۹۸۱ تا دسامبر سال ۱۹۹۶ تعیین می کنیم. مدل تعیین شده شامل متغیر توضیحی رسته ای و یک متغیر توضیحی سینوسی – کسینوسی است. برای تعیین مولفه های سینوسی – کسینوسی معنی دار با استفاده از دوره نگاره، ترتیب اهمیت همسازها را تعیین می کنیم. سپس با جستجو در بین چند همساز مهم اول، چرخه های معنی دار پنهان را پیدا می کنیم. بر این اساس بهترین الگوی قابل برازش بر میانگین ماهانه دمای مشهد بوسیله همساز یکصد و شش ارائه شده است. پس از بررسی مدل به لحاظ درستی فرض ها ، با استفاده از آن متوسط درجه حرارت ماهانه، تا دسامبر ۲۰۰۴ پیش بینی و فواصل اطمینان ارائه گردیده است.
تحت شرایط کلی که معمولا برقرار است، روش های معرفی شده در این مقاله برای الگوسازی هر سری زمانی گسسته متساوی الفاصله تناوی دیگر کاربرد دارد. برای سری های پیوسته نیز با تقسیم محورزمان به فواصل مساوی می توان سری پیوسته را به یک سری گسسته متساوی الفاصله تبدیل نموده از روش های معرفی شده ، برای الگوسازی آن استفاده نمود.